Link-Rajcevic

ZARADE I KADROVSKA EVIDENCIJA

  • Matični podaci radniika
  • Kontna knjiga
  • Obračun akontacije (moguće tri za jedan mesec)
  • Obračun zarade
  • Karton ličnog dohotka, Obrazac M4
  • Krediti
  • Evidencija rada, preuzimanje podataka o prisutnosti na poslu
  • Rešenja za godišnje odmore
Link-Rajcevic