Link-Rajcevic

Poslovni partneri

  • Evidencija poslovnih partnera
  • Izrada profaktura, faktura i knjižnih pisama kupaca
  • Evidencija uplata (izvodi poslovnih banaka)
  • Obračun kamata
  • Otvorene stavke kupaca
  • Fakture i knjižna pisma dobavljaèa
  • Plaćanja
  • Otvorene stavke dobavljača
  • Provera kamate obračunate od strane dobavljača
  • Avansni račun
Link-Rajcevic